Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

 

DATABÁZE DĚTÍ

Adopce na dálku®

Projekt na pomoc chudým indickým dětem ve vzdělání

 

JAK SE ZAPOJIT?

Platbyplatby


 

Jaký je termín zaslání platby?

Pro déle zapojené dárce je termín zaslání platby v minimální výši 5.000 Kč každoročně nejpozději do konce března. Tento termín se netýká dárců, kteří zasílají první platbu. Pro ty platí termín zaslání platby v minimální výši 5.000 Kč do 45 dnů od přijetí podkladů k podpoře dítěte.

 

Je stále stejná výše minimální částky na vzdělání indického dítěte?

Zde Vás chceme seznámit s prosbou našich indických partnerů o navýšení základní částky 5.000 Kč na vzdělání jednotlivých dětí, která byla neměnná po celou dobu trvání projektu.

Během uplynulých let realizace projektu náklady na vzdělání dětí v Indii narůstaly stejnou měrou jako u nás. Průměr skutečných ročních nákladů na vzdělání dětí je nyní 6.500 Kč.

Z těchto důvodů Vás prosíme o zvážení svých možností navýšit příspěvek na podporu dítěte libovolnou částkou.

Po úhradě první platby na vzdělání indického dítě, můžete zažádat o možnost rozdělení příspěvku na čtvrtletní nebo i měsíční splátky. Důležité je, aby v následujících letech byla celková částka přičtena na účet projektu Adopce na dálku® vždy nejpozději do konce března příslušného roku.

 

K čemu slouží potvrzení o přijetí daru?

Jste-li zaměstnáni, můžete uplatnit potvrzení o přijetí daru ke snížení daňového základu. Potvrzení o poskytnutém daru máte možnost předložit do 15.února svému zaměstnavateli, aby jej mohl zahrnout do ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pokud podáváte daňové přiznáni samostatně, použijte potvrzení při zpracování svého daňového přiznání, které předkládáte  příslušnému finančnímu úřadu.

 

Jaké jsou podmínky pro vystavení potvrzení o přijetí daru?

Potvrzení o přijetí daru je vystavováno výhradně plátci daru. Je to důležitý daňový doklad, který není možné přepisovat na jinou osobu nebo organizaci. Pro účely snížení daňového základu ho může uplatnit pouze ta osoba, která dar skutečně poskytla.

 

Jaký je termín pro vystavení potvrzení o přijetí daru?

Potvrzení o přijetí daru poskytnutém v daném roce vystavujeme dárcům pravidelně na přelomu ledna a února následujícího roku. Na požádání je možné vystavit toto potvrzení o přijetí daru během celého roku.

 

Je možné zaslat platbu ze zahraničí?

Platbu je možné zaslat ze zahraničí. Je při tom nutné pamatovat na bankovní poplatky, které nejsou zanedbatelné (min. poplatek v rámci EU je 220 Kč). Tento poplatek hradí příjemce. Proto prosíme dárce, aby počítali s touto skutečností a zasílali platby tak, abychom vždy obdrželi platbu v celkové minimální výši 5.000 Kč a to již  po stržení poplatku za převod.

 

Jakým způsobem je dar využitý?

Obdrženou částku převedeme konkrétnímu podporovanému dítěti na tyto účely: školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět), na stravu, prázdninové tábory, dárky v rámci prázdninových táborů a k Vánocům.

 

Je možné podpořit rodinu dítěte mimořádným finančním darem?

Projekt Adopce na dálku® je zaměřen především na vzdělávání chudých indických dětí, nikoliv na finanční a hmotné zabezpečení jejich rodiny. Pro rodiče dětí zapojených do projektu je již velkým ulehčením pokrytí nákladů spojených se vzděláním. Větší finanční obnos by vzbudil u ostatních dětí a rodin závist a lítost. Kromě toho velký počet podporovaných dětí neumožňuje zabezpečit samostatný převod těchto plateb na naší ani indické straně tak, aby dar byl použit podle přání dárce. Pokud dárce zašle mimořádnou platbu (narozeniny, Vánoce), bude částka přidělena k příspěvku na vzdělávání dítěte.

 

Je možné podpořit chudé indické dítě ve vzdělání i menším jednorázovým příspěvkem?

Projekt Adopce na dálku® umožňuje dárcům podpořit ve vzdělání chudé indické děti i menším jednorázovým příspěvkem. Tato forma podpory je bez závazku k další podpoře. Výše jednorázového příspěvku na vzdělání není pevně stanovena a je jen na dárci, jakou částkou chce nebo může přispět.

Aby tato pomoc byla efektivní, doporučujeme částku 100 Kč jako minimální výši příspěvku. 

Jednorázový finanční dar bude čerpán na vzdělání indických dětí, které jsou bez dárce.

 

Jakou část z příspěvku potřebuje projekt Adopce na dálku® Diecézní katolické charity HK na pokrytí nákladů?

Ze zaslaného příspěvku se na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku® použije maximálně 12 %.

 

Kdo zaručí, že se peníze dostanou opravdu dětem?

Za správné použití plateb dárců Adopce na dálku® ručí naši partneři v Indii. Každoročně od nich dostáváme vyúčtování. Vyúčtování je vedeno samostatně pro každé dítě - jméno dítěte, částka, účel využití. Jakýkoli finanční zůstatek u dítěte je automaticky převeden dítěti do dalšího školního roku a načítá se k další zaslané platbě.