Kontakt s indickým dítětem

kontakt


Kdy je možné zaslat první dopis dítěti?

Dárce může napsat dítěti, jakmile obdrží podklady pro korespondenci.
Dopis podporovanému dítěti odesílá dárce osobně, a to přímo do kanceláře projektu v Indii.

Co napsat do dopisu?

Děti uvítají, když se dárce v prvním dopise představí a napíše o své rodině, přátelích, zájmech a také o své zemi.

Doporučujeme psát kratší dopisy v jednoduchých větách se zřetelem na věk dítěte. Děti z nejchudších vrstev obyvatelstva mají daleko menší rozhled, než by se očekávalo od dítěte stejného věku v naši zemi. Jejich přístup k informacím je mnohem omezenější.

Zájem o dítě je možné projevit povzbuzením ve studiu. To je pro děti motivací. Rozhodně je povzbudí pochvala za dobré studijní výsledky. Není vhodné se ptát příliš mnoho. Zvláště mladší děti jsou z mnoha dotazů zmateny a může se stát, že neodpovědí vůbec. Důvodem, proč dítě nepíše o své rodině, může být i nepříznivá rodinná situace, za kterou se dítě stydí. Pokud dítě na otázky o rodině opakovaně neodpoví, prosíme dárce, ať nenaléhají.

Ten, kdo nemá čas psát dopisy nebo neumí anglicky, může dítěti zaslat pohled nebo svoji fotografii.

 

Co není vhodné psát v dopise?

Tím, že dárce umožní dítěti vzdělání, pomůže mu začlenit se do své vlastní společnosti jako člověk, který může a chce převzít odpovědnost za sebe a svou rodinu ve svém kulturním prostředí, a proto není nutné ani vhodné zvát děti do České republiky. Nebo jim slibovat, že když se budou dobře učit, tak dostanou více peněz nebo nějaké materiální dary.

Děti jsou ve škole a pomocí koordinátorů projektu vedeny k tomu, aby byly schopny převzít zodpovědnost za vlastní život a nestaly se pasivními příjemci pomoci. Proto dárcům zdůrazňujeme, aby se neptali dětí, co si od nich přejí. Jejich požadavky mohou být nevyzrálé.

I přesto, že dárce hradí náklady spojené se vzděláváním dítěte, není možné, aby převzal roli rodičů. Rodiče dětí s pomocí naší partnerské organizace rozhodují o dalším studiu dítěte, o tom, jaký typ školy bude dítě navštěvovat vzhledem k studijním předpokladům dítěte a situaci rodiny. Dárce neovlivňuje výběr školy, do které by dítě mělo chodit. Představy samotného dítěte o jeho dalším studiu jsou často nereálné.

Do dopisů nikdy nevkládat bankovky ani šperky nebo jiné cennosti. Děti by se kvůli šperkům nebo cenným věcem mohly stát objektem trestného činu a dostat se i do ohrožení života. Kromě toho jsou balíčky v rozvojových zemích na poště otevírány, a proto nikdo nezaručí, že se k dítěti dostanou.

 

Kdy dárce dostane první dopis?

První dopis dítě napíše na prvním prázdninovém táboře, který je hrazený z příspěvku dárce. Školní rok začíná v Indii v červnu. Dětské tábory v prvním pololetí školního roku probíhají v měsících říjnu a listopadu, proto dopisy napsané během těchto prázdnin rozesíláme dárcům až v průběhu ledna.

 

Jaké je časové rozložení korespondence?

Dopisy od dětí jsou společně s informacemi o projektu hromadně rozesílány dárcům 2x ročně.

První dopis v roce dostává dárce v průběhu ledna. Dopis obsahuje pozdrav od dítěte k Vánocům, průvodní dopis s informacemi z kanceláře projektu Adopce na dálku® a dopis od vedoucího partnerského centra v Indii.

Druhý dopis dostává dárce v průběhu měsíce srpna a září. Dopis obsahuje prázdninový pozdrav od dítěte, roční zprávu se školními výsledky, aktuální fotografii dítěte a zprávu o činnosti projektu Adopce na dálku® za uplynulý rok.

Tato cesta dopisování je technicky velice náročná a zdlouhavá, proto prosíme o trpělivost. Po domluvě s našimi partnery na indické straně doporučujeme výměnu dopisů maximálně 2x ročně.

 

Kde děti píší dopisy?

Na prázdninových táborech se děti díky péči koordinátorů a dobrovolníků z našich partnerských středisek v Indii učí písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu svůj dík. Pokud se dítě dětského tábora nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, zajistí napsání dopisu příslušný dobrovolník v místě bydliště dítěte.

 

Kdo dopisy od dětí překládá do angličtiny?

Koordinátoři a dobrovolníci s dětmi napíší dopis, případně jej pomohou přeložit do anglického jazyka. Děti, které ještě neumějí dostatečně anglicky, píší ve svém mateřském jazyce (kannada, tamil, hindi, konkani…). Někdy se proto kvůli překladu může stát, že jsou v dopise „dospělé“ výrazy nebo běžně používané fráze. K tomu dochází hlavně v případě, že je znalost angličtiny omezená. Pokud je dítě hodně malé anebo se neumí vyjádřit, je pomoc při psaní nevyhnutelná. V případě, že neumí ještě vůbec psát, nakreslí alespoň obrázek.

 

Jak probíhá doručení dopisu od dárce podporovanému dítěti?

Psaní a odesílání dopisů je organizačně velmi složité. Dárci zasílají dopisy přímo do indických center, odkud jsou dopisy rozváženy podporovaným dětem. Tyto děti žijí na odlehlých místech, která jsou od sebe vzdálená i stovky kilometrů. Zaměstnanci partnerské organizace se na cestách k dětem potýkají s potížemi v dopravě a také s mnoha dalšími problémy, které způsobují náročné klimatické podmínky. Přesto jsou vytrvalí a dělají vše, co je v jejích silách, aby dopis dítěti doručili včas.

 

Proč mnohé podporované děti nemají se psaním dopisů žádné zkušenosti?

Děti pochází z rodin, kde je téměř pravidlem, že členové rodiny jsou negramotní a ve svém životě korespondenci nevedou a mnohdy ji ani nepotřebují.

Dopis pro dárce je v mnohých případech vůbec prvním dopisem, který děti v životě píší.

Děti jsou při psaní dopisů nesmělé, a proto jsou tyto pozdravy stručné a i trochu neosobní s použitím obecných frází, což může přinést dárci zklamání. Důležité je zde také to, že Indové nejsou zvyklí sdílet s cizími lidmi osobní věci.

Koordinátoři a dobrovolníci vedou děti při psaní dopisů k určité formálnosti, která je daná. Jednou z formalit je představit se, proto není důvod se nad touto skutečností pozastavovat.

Abychom vyhověli požadavkům co největšího počtu dárců zapojených do projektu Adopce na dálku®, jsou děti vedeny k tomu, aby používaly oslovení „Milý nebo Vážený dárce“. Proto žádáme dárce, aby nevyžadovali od dětí jiné oslovení.

 

Chyby způsobené odlišností jazyka.

Indické písmo je složité a odlišné o latinky. Jak podporované děti, tak dobrovolníci, kteří s odesíláním dopisů od dětí pomáhají, si pletou písmenka nebo slova komolí. Často píší jména latinkou tak, jak se vyslovují v angličtině... Prosíme oshovívavost, také v případě, že se objeví chyby ve jméně dítěte.

 

Proč se po několika letech podpory dítě podepisuje jiným jménem?

Může se stát, že po několika letech podpory se dítě podepíše jiným jménem. Indické děti mají běžně tři až čtyři jména. V některých oblastech děti používají všechna jména po otci i po matce. Při žádosti o podporu uvedou jen jedno jméno a během podpory začnou používat další. Žádáme indické partnery, aby se děti podepisovaly stejně jako na začátku podpory. Přesto se stává, že u dospívajících dětí se objeví jako podpis další jméno nebo přezdívka. V takovém případě můžeme prověřit, zda nedošlo k záměně dopisů.

 

Proč nedoporučujeme posílání balíčků a individuálních dárků?

Cílem projektu Adopce na dálku® je poskytnout dětem vzdělání, díky němuž mohou v budoucnosti dospět k nezávislosti na další podpoře a nestanou se tak pasivními příjemci pomoci.

Posílání balíčků a dárků dětem nedoporučujeme na základě zkušeností.

Dárek, který je větší, hodnotnější nebo nepřiměřený věku dítěte, by vzbudil u ostatních dětí a rodin závist a lítost. Tyto negativní pocity a nežádoucí emoce mohou vyvolat i dárky, které jsou pro dárce docela běžné.

V mnoha případech dárci nejsou bohatí, ale u indických dětí a jejich blízkých mohou dárky vytvářet dojem bohatých lidí z Evropy, kteří kdykoliv pomohou.

Ve většině případů cena poštovného převyšuje hodnotu věcí v balíčku, proto je tato pomoc neefektivní. Nehledě na to jsou zásilky v rozvojových zemích na poště otevírány, a proto nikdo nezaručí, že se k dítěti dostanou.

Cenu poštovného za dopis nebo balíček do Indie si můžete individuálně vypočítat zde: https://www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho

 

Čím udělat radost dítěti?

Dvakrát do roka indičtí koordinátoři projektu vyberou stejný praktický a užitečný dárek pro všechny podporované děti dle jejich skutečných potřeb. Tyto dárky jsou hrazeny z příspěvků dárců a jejich jménem jsou dětem předávány během Vánoc a dětského prázdninového tábora. Touto cestou děti obdrží od dárců dárek na památku.

 

Co je vhodné dítěti poslat v dopise?

Doporučujeme, aby obálka s dopisem nebyla objemná a těžká, a nelákala tak pracovníky indické pošty ke zcizení.

Do obálky k dopisům je vhodné vložit pouze věci, jako jsou pohledy, samolepky, pastelky, tužky, omalovánky, puzzle, nafukovací balónky, bločky na psaní, dopisní papír či obrázky. Mnoho inspirace se dá najít v kterémkoli papírnictví.

Fotografie dárců jsou vítané. Při volbě fotografie je potřeba zvážit, zda prostředí není příliš luxusní. Není vhodné zasílat fotografie z oslav u bohatě prostřeného stolu. Oblečení by nemělo působit vyzývavě vzhledem ke kultuře či náboženství dítěte. Nejvhodnější jsou fotografie v přírodě.

 

Důležité praktické rady pro odesílání korespondence podporovanému dítěti.

Dopis dítěti je třeba psát v anglickém jazyce a odeslat přímo do příslušné kanceláře projektu v Indii.

Dopis pro dítě se nikdy nezasílá ve stejné obálce, ve které přišel dopis z Indie. Tato obálka není vrátná a může lehce dojít k nedorozumění, kdy zaměstnanec projektu v Indii tuto obálku odešle znovu jako dopis pro dárce do ČR. Pro zaslání dopisu dítěti se vždy používá nová nepopsaná obálka, která se pečlivě popíše předepsanými údaji.

Číslo dítěte se neshoduje s variabilním symbolem, který je určen pro zasílání plateb. Když místo čísla dítěte uvedete variabilní symbol, tak zaměstnanci projektu v Indii nebudou vědět, o jaké dítě se jedná nebo může dojít k záměně a dopis dostane dítě se stejným jménem, protože nebude možné jej identifikovat podle čísla.

Podporované děti pocházejí ze dvou oblastí, a proto jsou pro identifikaci dětí použité dvě stejné číselné řady, tím pádem dvě děti mohou mít stejné číslo. Děti z oblasti Bangalore mají před číslem označení HK. V kanceláři projektu v Hradci Králové identifikujeme platby pro děti podle variabilního symbolu dárce, který je dárci přidělen na začátku podpory. Každý dárce má pod svým variabilním symbolem připojené konkrétní dítě nebo děti s odpovídajícím číslem. Číslo dítěte slouží k tomu, aby nedošlo k chybě při odesílání korespondence.

Dopis, který dárce odešle, jde do Indie 3-4 týdny. Určitou dobu trvá, než jsou dopisy roztříděny v kanceláři projektu v Indii a dále předány podporovaným dětem. Počítejte s tím zvláště při odesílání vánoční korespondence. Koordinátoři objíždějí děti s vánoční poštou již od 18. prosince. Dopisy proto zasílejte tak, aby byly v kanceláři projektu nejpozději první prosincový týden.

 

Korespondence s dítětem je možná pouze prostřednictvím České pošty.

Korespondence s dítětem, které podporujete, je možná pouze prostřednictvím České pošty, nikoli e-mailovou poštou. E-mailová komunikace je sice rychlá, ale v praxi z technických důvodů není možná. Způsob této korespondence je pro děti z chudých rodin nedostupný i přesto, že ve škole informační a výpočetní techniku používají. Ve škole tato technika slouží pouze k výuce všech studentů, a nikoli k soukromé e-mailové poště.

 

Je možné navštívit podporované dítě v Indii?

Návštěva indického dítěte je možná, ale je nutné, aby bylo setkání zprostředkováno kanceláří projektu Adopce na dálku® Diecézní katolické charity Hradec Králové. Minimálně měsíc před plánovanou cestou do Indie je potřeba nahlásit termín setkání s podporovaným dítětem.

Dárce navštíví dítě za doprovodu místního koordinátora. Návštěva se uskuteční v průběhu jednoho dne. Je vždy na posouzení partnerské organizace, zda je vhodné dítě navštívit v jeho vesnici, ve škole či v jiných prostorách.

Ubytování v rodině dítěte vzhledem k prostým podmínkám není možné. Rovněž není možné zajistit ubytování a cestu. Toto si zájemce o setkání s podporovaným dítětem zajišťuje sám.

návštěva IndiePartnerské organizaci dárce uhradí náklady spojené s návštěvou, zvláště pak dopravu, občerstvení a služby zaměstnanců. Tyto náklady je vhodné uhradit formou daru příslušné organizaci.

Další informace najdete v sekci Cesta do Indie.