Platbyplatby


 

Jaký je termín pro zaslání platby?

Pro déle zapojené dárce je termín zaslání platby v minimální výši 5.000 Kč každoročně nejpozději do konce března. Tento termín se netýká dárců, kteří zasílají první platbu. Pro ty platí termín zaslání platby v minimální výši 5.000 Kč do 45 dnů od přijetí podkladů k podpoře dítěte.

 

Jaký je minimální roční příspěvek na vzdělávání indického dítěte?

Od spuštění projektu v roce 2000 činí minimální příspěvek na roční vzdělávání jednoho indického dítěte 5.000 Kč. Náklady na vzdělání dětí v Indii však postupně narůstaly podobně jako u nás.

Průměr skutečných ročních nákladů na vzdělávání jednoho dítěte je nyní 6.500 Kč. Z tohoto důvodu Vás prosíme, abyste zvážili dobrovolné navýšení příspěvku o libovolnou částku.

Po úhradě první platby můžete požádat o možnost rozdělení příspěvku na čtvrtletní nebo i měsíční splátky. Důležité je, aby byla celková částka převedena na účet projektu Adopce na dálku® vždy nejpozději do konce března příslušného roku.

 

K čemu slouží potvrzení o přijetí daru?

Jste-li zaměstnáni, můžete uplatnit potvrzení o přijetí daru ke snížení daňového základu. Potvrzení o poskytnutém daru máte možnost předložit do 15. února svému zaměstnavateli, aby jej mohl zahrnout do ročního zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

Pokud podáváte daňové přiznáni samostatně, použijte potvrzení při zpracování svého daňového přiznání, které předkládáte  příslušnému finančnímu úřadu.

 

Jaké jsou podmínky pro vystavení potvrzení o přijetí daru?

Potvrzení o přijetí daru je vystavováno výhradně plátci daru. Je to důležitý daňový doklad, který není možné přepisovat na jinou osobu nebo organizaci. Pro účely snížení daňového základu ho může uplatnit pouze ta osoba, která dar skutečně poskytla.

 

Kdy dárce obdrží potvrzení o přijetí daru?

Potvrzení o přijetí daru vystavujeme dárcům pravidelně na přelomu ledna a února následujícího roku. Na požádání je možné vystavit toto potvrzení v průběhu celého roku.

 

Je možné zaslat platbu ze zahraničí?

Platbu je možné zaslat i ze zahraničí. Je při tom nutné pamatovat na bankovní poplatky, které nejsou zanedbatelné. Proto prosíme dárce, aby zasílali platby tak, abychom po odečtení všech poplatků obdrželi platbu v celkové minimální výši 5.000 Kč.

 

Jakým způsobem je dar využit?

Přijatou částku převedeme konkrétnímu podporovanému dítěti na tyto účely: školní pomůcky (učebnice, psací potřeby, knihy), školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje (v případě, že dítě musí do školy dojíždět), na stravu, prázdninové tábory, dárky v rámci prázdninových táborů a k Vánocům.

 

Je možné podpořit rodinu dítěte mimořádným finančním darem?

Projekt Adopce na dálku® je zaměřen především na vzdělávání chudých indických dětí, nikoliv na finanční a hmotné zabezpečení jejich rodiny. Pro rodiče dětí zapojených do projektu je již velkým ulehčením pokrytí nákladů spojených se vzděláváním. Větší finanční obnos by mohl vzbudit u ostatních dětí a rodin závist a lítost. Kromě toho velký počet podporovaných dětí neumožňuje zabezpečit samostatný převod těchto plateb na naší ani indické straně tak, aby dar byl použit podle přání dárce. Pokud dárce zašle mimořádnou platbu (narozeniny, Vánoce), bude částka připočtena k příspěvku na vzdělávání dítěte.

 

Je možné podpořit chudé indické děti i menším jednorázovým příspěvkem?

Projekt Adopce na dálku® umožňuje dárcům podpořit ve vzdělání chudé indické děti i menším jednorázovým příspěvkem. Tato forma podpory je bez závazku k další podpoře. Výše jednorázového příspěvku na vzdělání není pevně stanovena a je jen na dárci, jakou částkou chce nebo může přispět. Aby tato pomoc byla efektivní, doporučujeme částku 100 Kč jako minimální výši příspěvku.

Jednorázový finanční dar bude čerpán na vzdělání indických dětí, které nemají jednoho konkrétního dárce.

 

Jaké jsou provozní náklady projektu?

Ze zaslaného příspěvku použije Diecézní katolická charita Hradec Králové na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku® maximálně 12 %.

 

Kdo zaručí, že se peníze dostanou opravdu dětem?

Za správné použití plateb dárců Adopce na dálku® ručí naši partneři v Indii. Každoročně od nich dostáváme vyúčtování. Vyúčtování je vedeno samostatně pro každé dítě – jméno dítěte, částka, účel využití. Jakýkoli finanční zůstatek u dítěte je automaticky převeden dítěti do dalšího školního roku a načítá se k další zaslané platbě.