Kontakt s dítětem v Indii

Jak napsat podporovanému dítěti do Indie?

On-line pošta do Indie

Podporovanému dítěti můžete zaslat on-line dopis přímo do centra indických partnerů:

Více...

Podporovanému dítěti můžete z pohodlí domova zaslat on-line dopis přímo do centra indických partnerů. Koordinátor dopis vytiskne a předá dítěti. Tato možnost on-line pošty nahrazuje e-mailovou komunikaci, která většině dětem z chudých rodin není dostupná. Ve škole děti informační a výpočetní techniku používají pouze k výuce.

Příprava je velmi snadná a inspirovat se můžete našimi osobními postřehy, které jsme shrnuli v článku On-line dopis pro Robina.


Dárcům, kterým je internetové prostředí cizí, nabízíme pomoc s odesláním on-line dopisu.
Kontaktovat nás můžete na tel. č.: +420 731 402 287

Klasická pošta do Indie

Adresa pro zaslání běžné korespondence podporovanému dítěti do:

Více...

Dárce může napsat dítěti, jakmile od nás obdrží všechny podklady pro korespondenci. Dopis podporovanému dítěti je třeba psát v anglickém jazyce a odeslat přímo do příslušné kanceláře projektu v Indii.

Pokud nemáte nikoho, kdo by Vám pomohl s překladem, můžete zkusit překladač deepl.com/translator. Strojový překlad už je dnes poměrně přesný. Chcete-li se vyhnout případným chybám v překladu, bude lepší, když to ještě někdo před odesláním zkontroluje.

Dopis, který dárce odešle, jde do Indie 3-4 týdny. Určitou dobu trvá, než jsou dopisy roztříděny v kanceláři projektu v Indii a dále předány podporovaným dětem. Počítejte s tím zvláště při odesílání vánoční korespondence. Koordinátoři navštěvují děti s předvánoční poštou již v říjnu. Dopisy proto zasílejte tak, aby byly nejpozději do konce září v kanceláři projektu našich indických partnerů

Obsah dopisu

Děti uvítají, když se dárce v prvním dopise představí a napíše o své rodině, přátelích, zájmech a také o své zemi.

DOPORUČUJEME psát kratší dopisy v jednoduchých větách se zřetelem na věk dítěte. Děti z nejchudších vrstev indického obyvatelstva mají daleko menší rozhled než děti stejného věku v naší zemi. Jejich přístup k informacím je omezený.

Zájem o dítě je možné projevit povzbuzením ve studiu nebo pochvalou za dobré studijní výsledky. Není vhodné se ptát příliš mnoho. Zvláště mladší děti jsou z mnoha dotazů zmateny a může se stát, že neodpovědí vůbec. Důvodem, proč dítě nepíše o své rodině, může být i nepříznivá rodinná situace, za kterou se stydí. Pokud dítě na otázky o rodině opakovaně neodpoví, prosíme dárce, ať nenaléhají.

Kdo nemá čas psát dopisy nebo neumí anglicky, může dítěti zaslat pohled nebo svoji fotografii.

NENÍ VHODNÉ zvát děti do České republiky nebo jim slibovat za dobré výsledky ve škole více peněz nebo nějaké materiální dary. Už samotné vzdělání pomáhá dětem začlenit se do své vlastní společnosti a převzít odpovědnost za sebe a své rodiny ve svém kulturním prostředí.

Děti jsou vedeny k tomu, aby byly schopny převzít zodpovědnost za vlastní život a nestaly se pasivními příjemci pomoci. Proto dárcům zdůrazňujeme, aby se jich neptali, co si od nich přejí. Jejich požadavky mohou být nevyzrálé.

Přestože dárce hradí náklady spojené se vzděláváním dítěte, nemůže převzít roli rodičů. Rodiče dětí společně s naší partnerskou organizací rozhodují o dalším studiu dítěte (jaký typ školy bude navštěvovat vzhledem ke svým studijním předpokladům a situaci rodiny). Dárce neovlivňuje výběr školy, do které by dítě mělo chodit. Představy samotného dítěte o jeho dalším studiu bývají nereálné.

Dítěti udělá radost drobná pozornost

Do obálky k dopisům je vhodné vložit pouze věci, jako jsou pohledy, samolepky, pastelky, tužky, omalovánky, puzzle, nafukovací balónky, bločky na psaní, dopisní papír či obrázky. Mnoho inspirace se dá najít v papírnictví.

Fotografie dárců jsou vítané. Při volbě fotografie je potřeba zvážit, zda prostředí není příliš luxusní. Není vhodné zasílat fotografie z oslav u bohatě prostřeného stolu. Oblečení by nemělo působit vyzývavě vzhledem ke kultuře či náboženství dítěte. Nejvhodnější jsou fotografie v přírodě.

NIKDY NEVKLÁDEJTE K DOPISU bankovky ani šperky nebo jiné cennosti. Děti by se kvůli šperkům nebo cenným věcem mohly stát objektem trestného činu a dostat se i do ohrožení života.

Nedoporučujeme posílat balíčky a individuální dárky

Cílem projektu Adopce na dálku® je poskytnout dětem vzdělání, díky němuž mohou v budoucnosti dospět k nezávislosti na další podpoře a nestanou se tak pasivními příjemci pomoci. Posílání balíčků a dárků dětem nedoporučujeme.

Dárek, který je větší, hodnotnější nebo nepřiměřený věku dítěte, vyvolává u ostatních dětí a rodin závist a lítost. Nežádoucí emoce mohou vyvolat i dárky, které jsou pro dárce docela běžné. V mnoha případech dárci nejsou bohatí, ale u indických dětí a jejich blízkých mohou dárky vytvářet dojem bohatých lidí z Evropy, kteří kdykoliv pomohou.

Ve většině případů cena poštovného převyšuje hodnotu věcí v balíčku, proto je tato pomoc neefektivní. Kromě toho zásilky procházejí rentgenem a v rozvojových zemích jsou na poště otevírány, a proto nikdo nezaručí, že se k dítěti dostanou.

Cenu poštovného za dopis nebo balíček do Indie si můžete individuálně vypočítat zde:
https://www.postaonline.cz/kalkulacka-postovneho

Jménem dárce obdrží děti praktický dárek

Dvakrát do roka indičtí koordinátoři projektu vyberou stejný praktický a užitečný dárek pro všechny podporované děti dle jejich skutečných potřeb. Tyto dárky jsou hrazeny z příspěvků dárců a jejich jménem jsou dětem předávány během Vánoc a dětského prázdninového tábora. Touto cestou děti obdrží od dárců dárek na památku.

Další důležité a praktické rady pro odesílání

Dopis pro dítě neposílejte ve stejné obálce, ve které přišel dopis z Indie. Může dojít k nedorozumění a odeslání obálky zpět do ČR. Pro zaslání dopisu dítěti nadepište čistou obálku.

Číslo dítěte se neshoduje s variabilním symbolem (VS), který je určen pro zasílání plateb. Když místo čísla dítěte uvedete VS, zaměstnanci projektu v Indii nebudou vědět, o jaké dítě se jedná.

Podporované děti pocházejí ze dvou oblastí, a proto jsou pro identifikaci dětí použité dvě stejné číselné řady. Děti z oblasti Bangalore mají před číslem označení HK. Číslo dítěte slouží k tomu, aby nedošlo k chybě při odesílání korespondence.


Kdy, kde a jak podporované děti píší svým dárcům?

Časový plán rozesílání korespondence dárcům

Dítě napíše první dopis na prvním prázdninovém táboře, který je hrazený z příspěvku dárce. Školní rok začíná v Indii v červnu. Dětské tábory v prvním pololetí školního roku probíhají v říjnu a listopadu. Dopisy napsané během těchto prázdnin rozesíláme dárcům až v průběhu ledna.

Dopisování je technicky velice náročné a zdlouhavé, proto prosíme o trpělivost. Po domluvě s našimi indickými partnery jsou dopisy od dětí společně s informacemi o projektu hromadně rozesílány dárcům 2x ročně.

První dopis v roce dostává dárce v průběhu ledna. Dopis obsahuje pozdrav od dítěte k Vánocům, průvodní dopis s informacemi z kanceláře projektu Adopce na dálku® a dopis od vedoucího partnerského centra v Indii.

Druhý dopis v roce dostává dárce v průběhu srpna a září. Dopis obsahuje prázdninový pozdrav od dítěte, roční zprávu se školními výsledky a aktuální fotografii dítěte.

Doručení dopisu podporovanému dítěti

Psaní a odesílání dopisů je organizačně velmi složité. Dopisy dárců jsou rozváženy z indických center přímo podporovaným dětem. Tyto děti žijí na odlehlých místech, která jsou od sebe vzdálená i stovky kilometrů. Zaměstnanci partnerské organizace se na cestách k dětem potýkají s potížemi v dopravě, kterou mimo jiné komplikují i náročné klimatické podmínky. Přesto se snaží dopis dítěti doručit co nejdříve.

Se psaním dopisů nemají děti zkušenosti

Děti pochází z rodin, jejichž členové bývají negramotní a ve svém životě korespondenci nevedou a mnohdy ji ani nepotřebují. Dopis pro dárce je v mnohých případech vůbec prvním dopisem, který děti v životě píší.

Indické děti ze znevýhodněných rodin nejsou zvyklé sdílet osobní věci s cizími lidmi a při psaní dopisů dárcům jsou nesmělé. Proto mohou být jejich pozdravy stručné a zdánlivě neosobní.

Na prázdninových táborech se děti díky péči koordinátorů a dobrovolníků z našich partnerských středisek v Indii učí písemně pozdravit své dárce a vyjádřit formou dopisu svůj dík. Pokud se dítě dětského tábora nemůže z nějakého důvodu zúčastnit, zajistí napsání dopisu příslušný dobrovolník v místě bydliště dítěte.

Děti jsou při psaní dopisů vedeny k určité formálnosti. Jednou z formalit je představit se na začátku dopisu.

Abychom vyhověli požadavkům co největšího počtu dárců zapojených do projektu Adopce na dálku®, jsou děti vedeny k tomu, aby používaly oslovení „Vážený dárce“. Proto žádáme dárce, aby nevyžadovali od dětí jiné oslovení.

Dopisy v anglickém jazyce

Koordinátoři a dobrovolníci pomáhají dětem při psaní dopisů. Dopisy napsané v mateřském jazyce dítěte (kannadština, tamilština, hindština, konkánština…) překládají do anglického jazyka. Je-li znalost angličtiny u dítěte nebo dobrovolníka omezená, mohou se v dopise objevit „dospělé“ výrazy nebo běžně používané fráze. Pokud je dítě hodně malé anebo se neumí vyjádřit, je pomoc při psaní nevyhnutelná.

Prosíme o shovívavost v případě, že se v dopise nebo u jména dítěte objeví chyby způsobené odlišností jazyka. Indické písmo je složité a odlišné o latinky. Podporované děti i dobrovolníci, kteří jim s odesíláním dopisů pomáhají, si pletou písmenka nebo slova komolí. Často píší jména latinkou tak, jak se vyslovují v angličtině.

Dítě se začalo podepisovat jiným jménem

Může se stát, že po několika letech podpory se dítě podepíše jiným jménem. Indické děti mají běžně tři až čtyři jména. V některých oblastech děti používají všechna jména po otci i po matce. Při žádosti o podporu uvedou jen jedno jméno a během podpory začnou používat další. Žádáme indické partnery, aby se děti podepisovaly stejně jako na začátku podpory. Přesto se stává, že u dospívajících dětí se objeví jako podpis další jméno nebo přezdívka. V takovém případě můžeme prověřit, zda nedošlo k záměně dopisů.