Školní docházka v Indii

Školní docházka

Vzdělávací systém v Indii je podobný britskému. Školní rok v Indii začíná v červnu a končí v březnu. Před nástupem do základní školy navštěvují všechny děti předškolní zařízení po dobu 1–2 let:

  1. rok předškolní přípravy – „nižší školka“ (LKG) pro děti od 3 let a výše
  2. rok předškolní přípravy – „vyšší školka“ (UKG) pro děti od 4 let a výše

Předškolní výchova je důležitá příprava pro řádnou školní docházku. Žádné dítě není přijato do školy bez předškolní přípravy. Povinná školní docházka dítěte začíná první třídou a to po dosažení minimálně 5 let a 10 měsíců.

Hlavní prioritou projektu Adopce na dálku® je, aby co nejvíce dětí úspěšně dokončilo 10letou základní školní docházku. Podpora dítěte je vítána až do ukončení středoškolského vzdělání, tedy až do 12. třídy.

Na většině základních škol není nutná znalost angličtiny, někde se tento jazyk ani nevyučuje. Angličtina se vyžaduje až u středoškolského studia navazujícího na 10. třídu. Toto studium je završeno odbornou zkouškou.

Zkratky ve vysvědčení školáka

Na indickém vysvědčení se setkáte s různými zkratkami. Uvádíme přehled těch nejčastějších. Jedná se vždy o studium navazující na 10. třídu (S. S. L. C). Na vysvědčení je zkratka uvedena za třídou.

1. PUC a 2. PUC – Studenti, kteří chtějí studovat na indické univerzitě, absolvují dva roky předuniverzitního kurzu (11. a 12. třída). Tyto kurzy realizují státní vzdělávací instituce v Indii. Jedná se o odbornou přípravu studentů na vysokoškolské studium.

ITI – studium trvá 3 roky, podmínkou je znalost angličtiny, je ukončeno odbornou zkouškou (jedná se o obory elektromechanik, svářeč, zedník, knihovník, zemědělec, kuchař, malíř)

ITC – je průmyslové školicí středisko, které poskytuje vzdělávání v technické oblasti jako ITI

Studium ITI a ITC jsou na stejné úrovni zakončené odbornou zkouškou s osvědčením vydaným Národní radou pro odborné vzdělávání (N. C. V. T nebo A. I. T. T).

Tally – finanční účetní obor pro řešení obchodních problémů, na který může navázat bakalářské studium

NTT – kurz pro vychovatelky v mateřské školce, na který může navázat bakalářské studium

Poly. Tec. – kurz polytechniky zakončený odbornou zkouškou, na který může navázat bakalářské studium

V případě, že student ukončí 10. třídu, absolvuje další 2–3 roky některého z výše uvedených oborů a prokáže znalost angličtiny, může se kdykoliv přihlásit na vysokou školu, protože má k tomu dostatečné vzdělání.

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

B.COM – vedení obchodu
B. SC – přírodní vědy
B. SW – sociální práce
B. BA – vedení administrativy (úředník)
B. BM – obchodní management
B. CA – počítačové aplikace (vývojář softwarů)
L. LB – právo
B. Ed. – učitelství
M. B. BS – medicína (5leté studium)
B. E – obor ukončený titulem Ing. (inženýr)

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SC – přírodní vědy
M. CA – počítačové aplikace
M. BA – vedení administrativy

DALŠÍ STUDIUM

C. A – diplomovaný účetní (auditor)
C. OE – plánování (logistik)

Hodnocení dětí ve škole

Většinou děti nedostávají známky jako u nás. Nejčastěji jsou hodnoceny podle úspěšnosti takto:

A+ = 90–100 %
A   = 75–89 %
B+ = 60–74 %
B   = 50–59 %
C+ = 30–49 %
C   = 29 % a méně

Roční náklady

První stupeň (primary school): 1.–7. třída, cca 6 500 Kč.
Druhý stupeň (secondary school): 8.–10. třída, až 8 000 Kč.
Vyšší střední stupeň (higher secondary school): 11.–12. třída, až 8 000 Kč.
Odborná nástavba (job oriented technical/training course): navazuje na 10. třídu, až 8 000 Kč.

Výše nákladů se odvíjí od typu školy. Roční náklady zahrnují výdaje spojené se školní docházkou a maximálně 12 % na zajištění provozních nákladů projektu Adopce na dálku®. Případný rozdíl mezi příspěvkem od dárce a skutečnými náklady hradí indičtí partneři z jiných zdrojů. Dárce samozřejmě může uhradit náklady na školné v plné výši.

Podpora studentů vysokých škol

Zájemci o vysokoškolské studium musí prokázat znalost angličtiny. Toto studium je velmi náročné a nákladné. Roční náklady na vysokoškolské studium se obvykle pohybují od 10 000 do 60 000 Kč. Přesná částka závisí na typu školy a studovaném oboru (např. studium medicíny je výrazně nákladnější než studium učitelství). Nicméně pro naše dárce zůstává stejná výše minimálního příspěvku jako během podpory na nižších stupních vzdělání. Na vysoké škole mají studenti možnost získat stipendium. Výběr studentů je kromě běžných kritérií projektu závislý na studijních výsledcích a nadání pro daný studijní obor.